Konsulenttjenester


Bygg konsulent tjenester

Arkicon er en komplett leverandør av arkitekt- og byggfaglige tjenester. Med nødvendige godkjenninger og solid kompetanse påtar vi oss de fleste oppdrag for privatpersoner og utviklere. I tillegg til fagområdene arkitektur, byggesak og prosjektering, tilbyr vi også følgende konsulenttjenester:

Uavhengig kontroll
Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring av søknadspliktige våtrom i alle boliger. For nye boliger gjelder også lufttetthet. Tjenesten innebærer kontroll av utført kvalitetssikring og at prosjektering av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK17). I tillegg kontrolleres at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.

Byggrådgivning
Eiendomsprosjekter er ofte komplekse, og det er krevende selv for profesjonelle aktører å orientere seg blant alle lover og regler. Arkicon besitter både byggfaglig og juridisk kompetanse, og tilbyr generell byggfaglig rådgivning i forbindelse med eiendomsutvikling, naboforhold, reguleringsplaner, byggesak, fast eiendom, grenser, plan- og bygningsloven m.m.

Byggeledelse
Som ansvarlig byggeleder tar vi ansvar for at prosjektet gjennomføres innenfor avtalt fremdriftsplan, budsjett og til rett kvalitet. Vi påtar oss byggeledelse i små til mellomstore prosjekter, der vi rapporterer direkte til byggherre.

Byggprosjektering og prosjektledelse
Vi tilbyr prosjektledelse for byggeprosjekter. Denne tjenesten innebærer at vi tar det overordnede ansvaret for planlegging og gjennomføring av prosjekter, og bistår byggherren med faglige råd. Det innebærer også at vi henter inn nødvendig kompetanse til utvikling, planlegging, prosjektering og utførelse.

FDV-dokumentasjon
For boliger er det vanligvis behov for FDV-dokumentasjon, som innebærer utarbeidelse av dokumentasjon som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold av bygget og utarbeides for hvert enkelt ansvarsområde. Dette skal beskrive produkter/ overflater som aksl rengjøres og vedlikeholdes, samt betjening og servicebehov for tekniske installasjoner, men også anvisninger for bruk av boligen for øvrig.

Tids- og materialforbruk
Hensikten med denne tjenesten er å gi tiltakshaver en beregning av forventet tidsbruk for prosjektets ulike faser, samt det forventede bruk av materialer. Dette er særlig aktuelt i prosjekter der tiltakshaver selv styrer prosjektet, og bidrar til bedre kostnadskontroll.