Byggesøknad


Byggesøknad - byggrådgivning i Kristiansand

Trygghet gjennom hele søknadsprosessen


Byggesaksprosesser kan ofte være krevende øvelser, der det er en rekke faktorer som påvirker både saksgang og utfall. Gjennom erfaring, kompetanse og nettverk, skal vi bidra til trygghet og forutsigbarhet for en god prosess.

Ved å benytte våre tjenester vil du styrke sannsynligheten for at prosjektet vil kunne realiseres i henhold til forventningene.

Våre konsulenter har lang erfaring med byggesak, og vi har dessuten juridisk kompetanse som sikrer at søknadsprosessen håndteres i henhold til det gjeldende regelverket. Vi utarbeider byggesøknader, tar oss av nabovarsling, innkalling av ansvarsretter, og gir løpende råd igjennom hele prosessen.

Litt om byggesøknaden


Loven skal sikre kvalitet
Plan- og bygningsloven stiller en rekke krav som skal sikre gode løsninger og høy kvalitet. Byggesøknadens funksjon er å dokumentere at kravene blir ivaretatt for det aktuelle tiltaket. Før arbeider kan igangsettes på tomt eller bygg, må byggesøknad være godkjent av kommunen.

Hvem kan søke?
Søknad om tillatelse skal utarbeides av en ansvarlig søker.

Nabovarsling
Før byggesøknaden kan sendes til kommunen, plikter søkeren å varsle naboene. Naboene har rett til å se søknadspapirene, og har en frist på 2 uker til å komme med merknader. Dersom det kommer merknader, må søker vurdere å gjøre endringer for å komme til enighet med naboene. Alternativt skal merknadene vedlegges byggesøknaden.

Ansvarlige foretak
Både prosjektering og utførelse av byggearbeidet skal forestås av godkjente foretak. Slike foretak har systemer og rutiner som sikrer at bygget oppføres i samsvar med byggetillatelsen. Selv om disse i utgangspunktet er godkjente, må de likevel sende søknad til kommunen om ansvarsrett for sine respektive fagområder.

Byggesøknad i ett eller to trinn
Dersom en ønsker å sende byggesøknad før utførende foretak er bestemt, kan søknaden sendes i to trinn. Da sendes først søknad om rammetillatelse. Når rammetillatelse foreligger og utførende foretak er bestemt, sendes søknad om igangsettingstillatelse. Det mest vanlige for privatboliger og mindre tiltak er å sende ett-trinns søknad. Da må utførende foretak være bestemt før søknaden kan sendes.

Kommunens behandlingstid
Forutsatt at søknaden er fullstendig og det ikke foreligger merknader fra naboer, plikter kommunen å behandle søknaden innen 12 uker.

Klage
Etter at kommunen har gitt tillatelse, kan naboer eller andre med såkalt rettslig klageinteresse klage på vedtaket. Klagefristen er 3 uker. Klagen behandles først av kommunen, og oversender denne til fylkesmannen dersom de ikke endrer sitt vedtak. Også for klagebehandlingen gjelder bestemte frister.

Forhold til reguleringsplan
For bolig- og hytteområder vil det normalt foreligge en reguleringsplan med bestemmelser. Utgangspunktet er at tiltaket ikke må være i strid med reguleringsplanen. Dersom en likevel ønsker å fravike reguleringsplanen, må det søkes om dispensasjon eller reguleringsendring. En må da påregne vesentlig utvidet behandlingstid. Dersom en ønsker å bygge utenfor regulert område, bør en alltid starte med en forhåndskonferanse med kommunen for å få avklart muligheter og vesentlige forutsetninger. Tiltakshaver må ta høyde for økte søknadsomkostninger hvis det søkes dispensasjon.

Våre byggesakstjenester


Våre konsulenttjenestene innen byggesak er i hovedsak angitt i gjeldende prisliste. I tillegg til dette påtar vi oss oppdrag etter avtale, og ber deg ta kontakt med din forespørsel dersom du ikke finner en tjeneste som dekker ditt behov.